شرکت نرم افزار های صنعتی زيمنس، زير مجموعه اي از شرکت زيمنس ميباشد. اين شرکت به طور تخصصی به توليد نرم افزار های در صنايع مختلف کاردبرد های فراوانی دارند ميپردازد و يکی از به نام ترين و پيشرو ترين شرکت های سازنده نرم افزار های صنعتی ميباشد. نرم افزار های زيمنس تمام فرايند زنجير وار توليد از مرحله دانش نظری تا به توليد انبود رسيدن محصول نهايی را شامل ميشود. اين نرم افزار های تمامی مراحل توليد يک محصول و يا سازه از اولين مرحله پيدايش ايده و مفهوم مهندسی، طراحی، شبيه سازی، انواع تست و آناليز تا مستند کردن کل پروژه، توليد نهايی و حتی بهينه سازی خط توليد و پروسه توليد را پوشش ميدهد.

:دربين نرم افزارهای تولي دشده توسط زيمنس، ميتوان به نرم افزارهای زير اشاره کرد.

NX

FEMAP

TeamCenter

SolidEdge

.نرم افزار های زيمنس در صنايع خودروسازی،هوا فضا، نفت و گاز، راه آهن، بنادر و کشتی سازی و فرا ساحل بسيار مورد استفاده قرار ميگيرند