شرکت آيتکس ايار در همان ابتدای مسير اهداف کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدتی را بر اساس توانايی ها و امکانات شرکت و همچنين بررسی نياز های بخش صنعتی، پيمانکاری و توليدی کشور تبيين کرده است.
اهداف کوتاه مدت و ميان مدت شرکت بيشتر حول محور تامين تجهيزات و محصولات با کيفيت، مدرن و همگام با تکنولوژی روز دنيا به کشور در يک سو، و انتقال دانش فنی روز دنيا در سوی ديگر ميباشد

در اين مسير، نه فقط فروش محصولات با کيفيت، بلکه شناخت دقيق نياز های مشتريان و راهنمايی آنها به سوی بهترين و کارامدترين محصول و يا تکنولوژی را مهمترين وظيفه و رسالت خود ميدانيم. استفاده از نيروهای متخصص و آشنا به علم و تکنولوژی روز دنيا، همراه با ارتباط مستمر و نزديک ما با توليد کنندگان و صاحبان تکنولوژی در دنيا امکان شناخت هر چه بيشتر و عميق تر نياز های مشتريان و راهنمايی آنها به سمت بهترين انتخاب را ممکن ميسازد.

در بلند مدت، کمک به صنايع کشور در جهت پيشرفت و توانايی رقابت در بازار های جهانی الويت و آرزوی اول ماست. بر اساس سال ها مطالعه، تجربه، حضور در محيط های کسب و کار و صنعتی در ايران و اروپا، و انطباق تجربيات کشور های توسعه يافته با واقعيت ها، امکانات و کمبودهای کشورمان به اين نتيجه رسيده ايم که بهترين نوع رشد و توسعه، توسعه اي پايدار و معتقد به تعهد اجتماعی، زيست محيطی ميباشد. بر اين باوريم که کشورمان در اين مسير از کمبود های بسياری در زمينه اشراف بر دانش روز دنيا، بهره بردن از تنکولوژی مدرن و مديريت صحيح منابع طبيعی و انسانی رنج ميبرد. هدف آيتکس اير برداشتن قدمی هر چند کوچک در راستای ارتقای سطح دانش، تکنولوژی و مديريت صنايع، توليدی ها و پيمانکاران کشور در جهت رسيدن به توسعه اي پايدار و متعهد به جامعه و محيط زيست ايران می باشد.